Treningsbetingelser

Generelle vilkår for Gruppetrening v/ Balanse Slemmestad

Disse generelle vilkår (”vilkårene”) gjelder ved kjøp av trening av sertifisert selvstendig næringsdrivende trener tilknyttet Balanse.

1. Gruppetrening v/ Balanse kan kjøpes av myndige personer som har en allmenn god helsetilstand. Personer som ikke er myndige kan inngå avtale om trening med Balanse dersom vedkommendes foresatte inngår avtale på dennes vegne ved oppmøte på første treningstime eller ved innmelding.

2. Omfanget av Balanses ulike former for treningstilbud og priser fremgår av Balanse til enhver tid gjelende beskrivelse av produkter, tjenester og dertil tilhørende prisliste på www.balanseslemmestad.no

3. Deltager plikter å:
- alltid ha betalt faktura innen forfallsdato
- gjøre seg kjent med og følge Balanses til enhver tid gjeldene sikkerhets- og ordensregler som finnes på www.balanseslemmestad.no
- informere Balanse-treneren om forhold som kan påvirke deltakerens evne til å delta på enkelte øvelser eller treningsformer.
- Avbestille/avbooke påmeldt treningstime på timeplanen minst to (2) timer før treningstimen starter for å gi andre deltagere mulighet til å melde seg på og få plass på timen. Ubenyttet forhåndsbooket time vil belaste deltageren med kr. 100,-

4. Balanse-treneren gir informasjon til deltakere til den e-postadressen eller mobiltelefonnummeret som deltakeren har oppgitt ved innmelding. Deltakeren er ansvarlig for å informere treneren om endring av relevante kontaktopplysninger.

5. Personopplysninger og markedsføring
Ved kjøp av trening v/ Balanse samtykker deltakeren til at Balanse registrerer, lagrer og bruker opplysninger om deltakeren (navn og epostadresse) for å administrere og ivareta treningsavtalen, herunder informere om tjenester fra Balanse. Deltakaren samtykker til at Balanse lagrer treningshistorikk for seg i en periode på ett (1) år, med det forsmål å kunne følge opp deltagerenes aktivitet og tilrettelegge treningsopplegg for vedkommende. Treningshistorikk vil her si informasjon om antall besøk på ulike timer. Deltagaren har rett til innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om seg, og kan kreve å få disse rettet, supplert eller slettet, og kan når som helst trekke tilbake sitt samtykke til behandlingen av informasjon. Balanse skal uten ugrunnet opphold bekrefte mottak av melding om retting eller tilbakekalling av samtykke, og fra samme tidspunkt avstå fra å benytte personopplysningene. Utlevering av opplysninger til utenforstående kan ikke skje uten deltakerens skriftlige samtykke, med mindre utleveringen er pålagt med hjemmel i lov eller ledd i forsikringskrav og regnskapsbehandling.
Ved kjøp av trening innhentes samtykker fra deltakeren til at Balanse kan benytte enhver kommunikasjonsform overfor deltageren, herunder elektroniske kommunikasjon (SMS, MMS, e-post osv.), for å informere om og/eller markedsføre sitt tjenestetilbud, jf markedsføringslovens paragraf 15. Deltageren kan reservere seg mot markedsføringshendvendelser ved å kontakte Balanse på marien@skolebakken8.no eller ved hendvendelse til sin Balanse-trener. Samtykket fra deltageren angåene punktene over gjelder mens treningsperioden pågår og i en periode på 3 (3) måneder etter opphør av treningen. Dette er for å kunne gi deltageren de fordeler som følger av å vært deltagere v/ Balanse.

7. Fakturering og oppsigelse
Balanse sender ut faktura per semester. Deltageren velger selv om fakturaen betales i sin helhet, eller deles opp i to (2) eller tre (3) delbetalinger. Husk at betalingen skal skje forskuddsvis. Deltageren har mulighet til å si opp medlemskapet fra den 1. i hver mnd. Resterende beløp vil bli tilbakebetalt til deltaker umiddelbart.  Medlemskapet kan også overtas av en annen deltager. Treningsperioden kan  fryses i en sykeperiode på inntil åtte uker ved fremleggelse av sykemeling til treneren.

8. All trening foregår på deltagerens eget ansvar og Balanse eller Balanse-treneren kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som resultat av Balanse sitt ordinære treningsopplegg.

9. Balanse er ikke ansvarlig for hindring i eller begrensning av treningsmuligheter på grunn av forhold utenfor Balanse sin kontroll, og som Balanse ikke kunne forutse, unnvære eller overvinne følgene av.

Deltageren og Balanse-treneren bekrefter å ha lest og forstått ovennevnte vilkår for trening v/ Balanse:

___________/__________, 20


__________________________________                   ________________________________________
Deltagerens signatur og blokkbokstaver                   Balanse-trenerens signatur og blokkbokstaver